Friday, 10 November 2017

RTET 2011 Language I Sanskrit Language Solved paper

Sanskrit Language - I
REET 2017-18 Sanskrit Language
31.   'व' व्‍यञ्जनस्‍य उच्‍चारणस्‍थानम् अस्ति
       () कण्‍ठोष्‍ठम्                       (ब) कण्‍ठ-तालु
       (स) दन्‍तोष्‍ठम्                        (द) जिह्वामूलम्                                        (स)
32.   तवर्गस्‍य उच्‍चारणस्‍थानं भवति
       () नासिका                          (ब) मूर्धा
       (स) कण्‍ठ:                             (द) दन्‍ता:                                                (द)
33.   'अ' स्‍वरस्‍य उच्‍चारणस्‍थानम् अस्ति
       () ओष्‍ठौ                            (ब) कण्‍ठ:
       (स) दन्‍ता:                            (द) मुखम्                                                (ब)
34.   'मूर्धा' उच्‍चारणस्‍थानम् अस्ति
       () वकारस्‍य                         (ब) षकारस्‍य
       (स) ककारस्‍य                         (द) पकारस्‍य                                             (ब)
35.   'हरि' शब्‍दस्‍य द्वितीया विभक्ति बहुवचने रूपं भवति
       () हरिम्                            (ब) हरी
       (स) हरिन्                             (द) हरीन्                                                (द)
36.   'नदी' शब्‍दस्‍य चतुर्थी विभक्ति एकवचने रूपं भवति
       () नदीम्                            (ब) नद्या
       (स) नद्यै                               (द) नद्याम्                                               (स)
37.   'कस्‍माद्' इति रूपमस्ति
       () द्वितीया विभक्ति - एकवचनस्‍य
       (ब) तृतीया विभक्ति - एकवचनस्‍य
       (स) चतुर्थी विभक्ति - एकवचनस्‍य
       (द) पंचमी विभक्ति - एकवचनस्‍य                                                            (द)
38.   'एकस्‍मै बालकाय फलं यच्‍छ' रेखांकित पदे विभक्ति: अस्ति
       () प्रथमा                            (ब) द्वितीया
       (स) तृतीया                           (द) चतुर्थी                                               (द)
39.   'सर्वे बालका: जलं पिबन्ति।' रेखांकितं पदमस्ति
       () प्रथमपुरुषस्‍य एकवचनम्      (ब) प्रथमपुरुषस्‍य बहुवचनम्
       (स) मध्‍यमपुरुषस्‍य बहुवचनम्    (द) उत्तमपुरुषस्‍य एकवचनम्                         (ब)
40.   'स्‍था' धातो: लोट् लकारे उत्तमपुरुष बहुवचनं भवति
       () स्‍थास्‍यसि                        (ब) स्‍थास्‍यथ
       (स) तिष्‍ठथ:                          (द) तिष्‍ठथ                                              (द)
41.   'लभ्' धातो: लोट् लकारे उत्तमपुरुष बहुवचनं भवति
       () लभन्‍ताम्                        (ब) लभै
       (स) लभावहै                          (द) लभामहै                                             (द)
42.   'वयम् आत्‍मानं जयेम।' रेखा‍ङ्क‍ितपदम् अस्ति
       () विधिलिङ्लकारस्‍य मध्‍यमपुरुष बहुवचनम्
       (ब) विधिलिङ्लकारस्‍य उत्तमपुरुष बहुवचनम्
       (स) विधिलिङ्लकारस्‍य उत्तमपुरुष एकवचनम्
       (द) विधिलिङ्लकारस्‍य प्रथमपुरुष एकवचनम्                                              (ब)
43.   स: ............. बधिर:। अत्र रिक्‍तस्‍थाने शुद्धरूपं भविष्‍यति
       () कर्णाय                           (ब) कर्णेन
       (स) कर्णात्                            (द) कर्णस्‍य                                               (ब)
44.   राम: मूर्खेण ईर्ष्‍यति। रेखा‍ङ्कितपदे शुद्धरूपं भविष्‍यति
       () मूर्खम्                            (ब) मूर्खाय
       (स) मूर्खात्                            (द) मूर्खस्‍य                                               (ब)
45.   सीता जनकं सह विद्यालयं गच्‍छति। रेखाङ्कितपदे शुद्धरूपमस्ति
       () जनकेन                          (ब) जनकाय
       (स) जनकात्                          (द) जनकस्‍य                                             (अ)
46.   'नम: स्‍वस्तिस्‍वाहास्‍वधा' योगे विभक्ति: भवति
       () प्रथमा                            (ब) तृतीया
       (स) चतुर्थी                            (द) पंचमी                                               (स)
47.   'राजपुरुष:' अस्मिन् पदे समास: अस्ति
       () अव्‍ययीभाव:                    (ब) तत्‍पुरुष:
       (स) कर्मधारय:                       (द) द्वन्‍द्व:                                                 (ब)
48.   'घनश्‍याम:' अस्‍य समासस्‍य विग्रह: अस्ति
       () घन: च श्‍याम: च              (ब) घन इव श्‍याम:
       (स) श्‍याम: इव घन:                (द) घने श्‍याम:                                          (ब)
49.   'त्रिभुवनम्' अत्र समास: अस्ति
       () कर्मधारय:                       (ब) तत्‍पुरुष:
       (स) बहुव्रीहि:                         (द) द्विगु:                                                 (द)
50.   प्रायेणोभयपदार्थप्रधानो समास: भवति
       () द्वन्‍द्व:                             (ब) तत्‍पुरुष:
       (स) बहुव्रीहि:                         (द) द्विगु:                                                 (अ)
51.   'चयनम्' अस्‍य शब्‍दस्‍य संधिविच्‍छेद: अस्ति
       ()+ अयनम्                    (ब) चि + अयनम्
       (स) चे + अयनम्                    (द) चे + यनम्                                          (स)
52.   'देव + ऐश्‍वर्यम्' अत्र संधि: भविष्‍यति
       () देवेश्‍वर्यम्                       (ब) देवैश्‍वर्यम्
       (स) देवश्‍वर्यम्                        (द) देवऽवर्यम्                                            (ब)
53.   'पेष्‍टा' अत्र संधि: अस्ति
       () श्‍चुत्‍व                            (ब) ष्‍टुत्‍व
       (स) जशत्‍व                           (द) पूर्वरूप                                              (ब)
54.   'शिवोऽर्च्‍य:' अत्र संधिविच्‍छेद: अस्ति
       () शिव: + अर्च्‍य:                  (ब) शिवा + अर्च्‍य:
       (स) शिवि + अर्च्‍य:                  (द) शिव + आर्च्‍य:                                      (अ)
55.   दुर्जन: सज्‍जनस्‍य अपकरोति। रेखाङ्कतिपदे उपसर्ग: धातुश्‍च स्‍त:
       () अप + कृ                        (ब) अपा + कृ
       (स) अप + कर्                       (द) अपा + कर्                                          (अ)
56.   सीता स्‍नानं कृत्‍वा देवालयं गच्‍छति।
        रेखाङ्कितपदे धातु: प्रत्‍ययश्‍च स्‍त:
       () कृ + क्‍त्‍वा                       (ब) कृ + ल्‍यप्
       (स) क्री + तुमुन्                      (द) क्री + क्‍त्‍वा                                          (अ)
57.   'कथयितुम्' अत्र धातु: प्रत्‍ययश्‍च स्‍त:
       () कथ् + तुमुन्                    (ब) कथ् + ल्‍यप्
       (स) कथय् + तुमुन्                   (द) कथि + ल्‍यप्                                        (अ)
58.   पवन: .......... वहति। रिक्‍तस्‍थाने अव्‍ययस्‍य शुद्धरूपं भविष्‍यति-
       () कुत्रम्                             (ब) कुत्र
       (स) कुत्रा                              (द) कुत्रे                                                   (ब)
59.   ''गोपाल मोहन से चतुर है'' इत्‍यस्‍य संस्‍कृतानुवाद: अस्ति -
       () गोपालस्‍य मोहन: चतुरतर:
       (ब) गोपाल: मोहनेन चतुरतर:
       (स) गोपाल: मोहनाय चतुरतर:
       (द) गोपाल: मोहनात् चतुरतर:                                                                (द)
60.   'वे सब संस्‍कृत पढ़ें।' अस्‍य वाक्‍यस्‍य संस्‍कृतानुवाद: अस्ति
       () ते संस्‍कृतं पठन्ति               (ब) ते संस्‍कृतं पठन्‍तु

       (स) यूयं संस्‍कृतं पठथ               (द) वयं संस्‍कृतं पठाम:                                 (ब)

Sanskrit Language for REET Exam 2017-18 Video

No comments:

Post a Comment

CTET 2019 Answer Key Paper - 2 (Class-VI-VIII) Child Development & Pedagogy

CTET 2019 Answer Key Paper - 2 (Class-VI-VIII) Child Development & Pedagogy  ( बाल विकास एवं शिक्षा शास्‍त्र ) 1. विकास में व...